Δωρεά ωαρίων

Δωρεά ωαρίων

Η δωρεά ωαρίου είναι μία πολύ αποτελεσματική θεραπεία υπογονιμότητας. Στη δωρεά ωαρίου, μετά από μία διαδικασία ανάλογη με αυτή που χρησιμοποιούμε στην κλασσική εξωσωματική γονιμοποίηση, συλλέγουμε  τα ωάρια νέων, ιατρικώς και ψυχολογικώς υγειών γυναικών. Τα ωάρια αυτά τα γονιμοποιούνται με το σπέρμα του συντρόφου της λήπτριας. Ακολουθεί η εμβρυομεταφορά των εμβρύων που προκύπτουν στη λήπτρια μετά από κατάλληλη προετοιμασία του ενδομητρίου της.

Γενικά η δωρεά ωαρίων ενδείκνυται σε γυναίκες με φτωχές ωοθηκικές εφεδρείες, δηλαδή γυναίκες  με μειωμένη ποσότητα και ποιότητα ωαρίων στις ωοθήκες. Ειδικότερα  προτείνεται σε γυναίκες των παρακάτω κατηγοριών:

  •  με πρόωρη εμμηνόπαυση
  •  με φτωχή ανταπόκριση στα φάρμακα της εξωσωματικής γονιμοποίησης
  •  με κακής ποιότητας ωάρια
  •  που έχουν υποβληθεί σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία
  •  που έχουν κάποιο κληρονομικό νόσημα
  •  που στο ιστορικό τους έχουν επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες   εξωσωματικής γονιμοποίησης
  •  προχωρημένης ηλικίας (π.χ. >40 ετών)

Οι δότριες είναι εθελόντριες υγιείς  γυναίκες, ηλικίας από 18-35 ετών που έχουν υποβληθεί σε έναν ενδελεχή κλινικοεργαστηριακό έλεγχο, ώστε να αποκλειστεί ότι πάσχουν από κάποιο γενετικό, κληρονομικό ή γενετικό νόσημα.  Στις δότριες λαμβάνομαι υπόψιν τόσο τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους (εμφάνιση, ύψος, βάρος, χρώμα μαλλιών, χρώμα ματιών) όσο και στοιχεία της προσωπικότητάς τους (ελέγχονται μέσω ειδικών ψυχομετρικών τεστ προσωπικότητας).

Πρέπει να τονιστεί ότι η ελληνική νομοθεσία για τη  δωρεά γεννητικού υλικού (ωαρίων, σπέρματος, εμβρύων) ορίζει ότι η όλη  η διαδικασία  είναι ανώνυμη. Η δότρια δεν γνωρίζει  ποιο ζευγάρι χρησιμοποίησε τα ωάρια της, αλλά ούτε και η λήπτρια από ποια γυναίκα προήλθαν. Ο νόμος ορίζει επίσης, ότι  το ανώτατο επιτρεπτό όριο ηλικίας της γυναίκας για προσπάθεια τεκνοποίησης με χρήση οποιασδήποτε  μεθόδου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι το 50ό έτος.

Σε κάποιες περιπτώσεις, στην παραπάνω διαδικασία της δωρεάς, είναι αναγκαία και η χρήση σπέρματος δότη από τράπεζα σπέρματος, οπότε αναφερόμαστε σε δωρεά εμβρύου.