Επικοινωνία

Παρακαλείστε να μην αποστέλλεται δεδομένα υγείας σας μέσω της Φόρμας επικοινωνίας. Η χρήση της αφορά την παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες και τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους.